Plan4-2C-4G - 7 ngày

Bắt đầu từ
50,000đ
1 tháng

vCPU 2 core

RAM 4GB

SSD Enterprise 30GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Plan6-4C-8G - 7 Ngày

Bắt đầu từ
110,000đ
1 tháng

vCPU 4 core

RAM 8GB

SSD Enterprise 50GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Plan7-8C-16G - 7 Ngày

Bắt đầu từ
220,000đ
1 tháng

vCPU 8 core

RAM 16GB

SSD Enterprise80GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Plan8-16C-32G - 7 Ngày

Bắt đầu từ
320,000đ
1 tháng

vCPU 16 core

RAM 32GB

SSD Enterprise 120GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP