VPS GPU 1G

Bắt đầu từ
400,000đ
1 tháng

vCPU 4 cores

RAM 8GB

SSD NVME 50GB

vGPU 1GB

Hệ điều hành Windows 10

Không giới hạn băng Thông

Network port 200mbps

IPv4 1 IP

VPS GPU 2G

Bắt đầu từ
800,000đ
1 tháng

vCPU 8 cores

RAM 16GB

SSD NVME 50GB

vGPU 2GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 200mbps

IPv4 1 IP